با توجه به دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (به استناد بند ز-1 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه) این محصول از فروشگاه 460 حذف شد.

مقایسه